Javascript是一種Prototype based的語言。

引用mozilla的描述:
基於原型的語言具有所謂原型物件(Prototypical Object)的概念。新物件在初始化時以原型物件為範本獲得屬性。任何物件都可以指定其自身的屬性,在創建時或運行時都可以。而且,任何物件都可以關聯為另一個物件的原型(Prototype),從而允許後者共用前者的屬性。

這裡有提到一個重點,任何物件都可以關聯為另一個物件的原型,這個觀念你可以視為是delegate。

new做了哪些事情

  1. 建立空的物件與分配記憶體
  2. this指向
  3. 執行
  4. 回傳物件

原型設計的好處

組合的優勢大於繼承
https://www.youtube.com/watch?v=wfMtDGfHWpA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
var Animal = {
poo: function() {
// ...
}
}

var Cat = {
poo: function() {
// ...
},
bark: function() {
// ...
},
}

var Dog = {
poo: function() {
// ...
},
meow: function() {
// ...
},
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
var Animal = {
poo: function() {
// ...
}
}

var Cat = {
poo: function() {
// ...
},
bark: function() {
// ...
},
}

var Dog = {
poo: function() {
// ...
},
meow: function() {
// ...
},
}
1
Object.setPrototypeOf(Cat, Animal);

Comment